Main Page Sitemap

Bitcoin verkopen cash


bitcoin verkopen cash

De Klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de financile en juridische gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie door de Klant. De Klant ziet uitdrukkelijk af van het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de aankoop van Cryptovaluta. Voor grotere transacties (vanaf EUR.000) wordt de Klant geadviseerd om contact op te nemen met Phoenix Support. ICO: Initial Coin Offering. Wat dat betreft is het net als fietsen, je moet het een keer hebben gedaan en vanaf dat moment is het een koud kunstje. 2.5 Phoenix kan niet tot nakoming van een Aanbod verplicht worden indien vaststaat dat de Klant heeft begrepen of heeft kunnen begrijpen dat het Aanbod geheel of ten dele een evidente fout bevat. De Klant erkent dat het bepaalde in Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op zijn aankoop van Cryptovaluta. Volatiliteitsrisico toeslag: afhankelijk van de fluctuaties in de markt; begrepen in de prijs van het Aanbod. 2.4 Phoenix garandeert dat Diensten voldoen aan de bepalingen van de Overeenkomst en aan de specificaties zoals omschreven in het Aanbod. Phoenix: Phoenix Payments.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59466197, waaronder begrepen al haar huidige en toekomstige dochtervennootschappen en vaste inrichtingen.

Bitcoin - cash, verkopen met ideal, Creditcard of Bancontact LiteBit

Alsdan is de Klant gehouden bedoelde Diensten te betalen als betrof het een separate overeenkomst. Waarom vragen we dit van je? Bedoelde bevestiging wordt verkregen door de unieke transactie-identificatie (TxID) of het Wallet adres in de Block-explorer (Block-verkenner) van bedoelde Cryptovaluta in te voeren. Reminder: May 15th, 2019 Planned Network Upgrade. Indien en voor zover de Klant de gekochte Cryptovaluta wil ruilen of retourneren dan dient hij dat te doen door middel van een nieuwe overeenkomst. 2.7.1 In uitzondering op artikel.7, zijn onze diensten niet beschikbaar voor gebruik in combinatie met een IJslands of Cypriotisch iban. Het verstrekken van onjuiste en incomplete informatie kan leiden tot financieel bitcoin verkopen cash verlies. Als de Order status op de Account pagina aangeeft Succes dan is het aantal Cryptovaluta gefixeerd en gegarandeerd.


Deze lijst van blocks vormen een gedistribueerd grootboek. Phoenix kan informatie verstrekken over de prijs, volatiliteit en oorzaken van waardeontwikkelingen, maar bedoelde informatie kan niet beschouwd of uitgelegd worden als een investerings- of financieel advies. 13 Wijzigingen.1 Phoenix behoudt zich het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien, wijzigen of aan te passen. Is dat bij jouw wallet niet het geval en heb je hier vragen over? Phoenix is in dat geval gerechtigd om de kosten als gevolg van i) het niet betalen of het niet tijdig betalen, ii) van het gebruiken van onjuiste betaalgegevens en iii) van nalatigheid van de Klant, op de Klant te verhalen. Phoenix kan derden om informatie verzoeken en externe bronnen raadplegen om te identiteit van de Klant te verifiren en vast te stellen. Bedoelde toeslag bestaat uit: Beurs opnamekosten: een vast percentage afhankelijk van het volume; wordt bepaald door derden; begrepen in de prijs van het Aanbod. De prijs wordt gefixeerd gedurende de aangegeven tijdsspanne tijdens de voortgang van de betaling. Mining Fee (Verzendkosten afhankelijk van het Blockchain verkeer; afhankelijk van het type Cryptocurrency; wordt bepaald door derden; aangegeven in het Aanbod. De aankoopwaarde van een transactie wordt uitgedrukt als het aantal van de Cryptovaluta op het moment van succesvolle plaatsing in de Account van de Order bitcoin verkopen cash tot aankoop. Ga naar de optie verzenden/send. Credits: Het bedrag in Euro's (EUR) dat door Phoenix in het Account is gedeponeerd en wordt toegevoegd aan de volgende transactie.


Bitcoins verkopen voor cash, bitcoin, forum

10 Conformiteit.1 Indien de Klant constateert of redelijkerwijs dient te constateren dat een transactie of betaling niet correct of niet compleet is dan dient de Klant die constatering schriftelijk per e-mail onverwijld te melden aan Phoenix. 11.3 In geval van overmacht behoudt Phoenix zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten, om de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of om de Overeenkomst zodanig aan te passen of te laten aanpassen dat uitvoering. Bedoelde informatie kan onderworpen aan een regelmatige controle tot vijf (5) jaar na een transactie met de Klant. Maak een verkooporder aan en verstuur de bitcoins vanuit je wallet naar ons wacht tot het geld op je rekening staat. 5.2 Bij de betaling met Bancontact / Mistercash, Giropay, iDeal, Mybank en Sofort wordt het aantal Cryptovaluta bepaald nadat de Klant zijn keuze heeft ingegeven voor: het aantal Cryptovaluta of de aankoopprijs; Wallet adres; betaalmethode; aanvaarding Algemene Voorwaarden. Dan, als het ontvangen aantal meer dan 20 lager is dan het door de Klant gendiceerde aantal, slaagt de Order tot verkoop niet en dient de Klant contact op te nemen met Phoenix Support. 11 Overmacht.1 Phoenix is niet aansprakelijk voor schade indien de verplichtingen van Phoenix niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht. 5.8 Indien i) verzending van de gekochte Cryptovaluta naar het Wallet adres niet mogelijk is (omdat de bestelde Cryptovaluta niet voorradig zijn of niet meer aangeboden worden ii) indien om een andere reden vertraging optreedt of iii). 6.7 Betaling van de opbrengst door Phoenix vindt doorgaans plaats op de werkdag waarop alle aan Phoenix verkochte Cryptocurrency zijn ontvangen op het het Phoenix Wallet adres zoals aangegeven in de Order tot verkoop en zijn bevestigd in de Blockchain. Ondanks dat er nog geen specifieke wetgeving voor cryptocurrency bedrijven bestaat vinden wij het wel belangrijk om onze bijdrage te leveren aan het voorkomen van fraude en witwassen.


Bitcoin, cash - Peer-to-Peer Electronic, cash

Bij elke aankoop voor een bedrag hoger dan EUR 100 worden de identiteit en persoonlijke gegevens van de Klant geverifieerd en vastgesteld. Door de Koop/Buy knop te activeren button en te bevestigen dat de aanvullende waarschuwing is gelezen en begrepen, wordt het Aanbod gedurende twintig (20) minuten gefixeerd. Spend Bitcoin Cash View More How can my business use Bitcoin Cash? Indien de Klant coins rechtstreeks naar een ICO adres stuurt en de ICO Tokens vervolgens teruggestuurd worden naar het Phoenix adres dan zal Phoenix niet de software installeren om de ontvangen coins terug te halen. 6.3 Het volledige aantal Cryptocurrency zoals aangegeven in de Order tot verkoop dient op het Phoenix Wallet adres te zijn ontvangen binnen de aangegeven tijdsspanne. 3.2 Overige risicos kunnen zich voordoen die Phoenix niet voorzien heeft en nog niet gedentificeerd heeft. De Klant erkent dat Phoenix voor schade die het gevolg is van overmacht geen bitcoin verkopen cash boete of vergoeding verschuldigd. Een negatief bedrag is ook mogelijk. 6 Orders tot Verkoop.1 Phoenix maakt gebruik van actuele wisselkoersen en diverse beurzen. Hoe gaat het nu verder?


5.5 Gelet op de regels voor koop op afstand zoals vastgelegd in Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A Burgerlijk Wetboek, streeft Phoenix naar verwerking van Orders binnen twee (2) werkdagen volgend op de dag van ontvangst van de betaling. Indien de Order niet volledig of niet tijdig is ontvangen dan wordt de Order geannuleerd. Algemene voorwaarden Anycoin Direct. 4.5 Voor het geval Phoenix misbruik of fraude vermoedt, behoudt Phoenix zich het recht voor om een of meer transacties van de Klant uit te stellen totdat de legitimiteit van de verdachte transactie is vastgesteld. Door de Koop/Buy knop te activeren en te bevestigen dat de aanvullende waarschuwing is gelezen en begrepen, wordt het Aanbod gedurende twintig (20) minuten gefixeerd. 3.3 Phoenix wijst alle aansprakelijkheid af voor alle schade en verliezen die ontstaan door incorrect gebruik van de Diensten.


Bitcoin verkopen - Hoe verkoop ik Bitcoins?

De Klant verklaart dat hij accurate en volledige informatie heeft verstrekt. Crypto worden geclassificeerd als een subset van digitale valuta en van alternatieve en virtuele valuta. 5.6 Het ingeven van de correcte gegevens, zoals het aantal Cryptovaluta, het (Cryptovaluta) ontvangstadres en e-mailadres, is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant. Het is aan de Klant om een doordachte afweging te maken of zijn financile situatie en risicobereidheid het toelaten om Cryptovaluta te kopen. 5.4 Een voltooide betaling en de overgang van eigendom van de gekochte Cryptovaluta is definitief en kan niet worden teruggedraaid. Low Fees, send money globally for pennies. Open direct een gratis account, stap 2: Open een verkooporder, je hebt een account bij ons en je wil bitcoins verkopen. De wisselkoersen kunnen fluctueren. Meer weten over het verwerken van persoonsgegevens? Mondelinge overeenstemming, aanvullingen, amenderingen en/of aanvullende overeenkomsten binden Phoenix slechts nadat Phoenix bedoelde afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Vul daarna ook het aantal te verzenden bitcoins. Samenvatting, het verkopen van bitcoins is vrij simpel, het proces bestaat uit drie simpele stappen, namelijk: maak een account aan bij BTC Direct. Wallet: Opslag van publieke en private sleutels waar de publieke sleutel gebruikt kan worden voor het ontvangen en de private sleutel gebruikt kan worden voor het besteden van Cryptovaluta.


Meer informatie over het kopen van

Indien de betaling niet tijdig, niet volledig of zonder correcte betaalreferentie verzonden is, dan heeft Phoenix het recht om de Order te annuleren. Binnen bedoelde tijdsspanne dienen de volgende acties te worden uitgevoerd om de Order voor het aangegeven aantal Cryptovaluta te voltooien: volg alle betaalinstructies en controleer vervolgens of de betaling is afgerond; en klik om terug te keren naar. 5 Orders tot Aankoop.1 Phoenix maakt gebruik van actuele wisselkoersen en diverse beurzen. Bij het plaatsen van een Order legt Phoenix de gegevens van de Klant vast in de database van de Klant. 4.3 Levering door Phoenix is afhankelijk van de beschikbaarheid (uit voorraad) van de Cryptovaluta. Een Wallet kan meer dan een publieke en private sleutels bevatten.


View More, how do I get Bitcoin Cash? 12 Toepasselijk recht / rechtsgebied.1 De Overeenkomst en de Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands recht. Bitcoin Cash aims to continue this vision of bringing sound money to the world. Ten behoeve van de leesbaarheid en doelmatigheid van de Voorwaarden wordt de Klant in de mannelijke vorm aangeduid. Lees onze pagina over fees bitcoin verkopen cash of neem contact met ons. 3 Disclaimer.1 De Klant erkent dat de waarde van Cryptovaluta sterk kan fluctueren en dat Phoenix geen enkele vorm van zekerheid of garantie kan verstrekken voor de waarde en waardeontwikkeling van de Cryptovaluta. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle benodigde data volledig en correct te verstrekken.


bitcoin verkopen cash

7.3 Alle prijzen op de Website zijn genoteerd in Euros EUR). Cryptovaluta: Een digitale vermogenswaarde dat als ruilmiddel kan dienen en dat gebruik maakt van cryptografie om transacties te beveiligen, om het creren van additionele eenheden te kunnen beheersen en om de eigendomsovergang te verifiren. Onder het overzicht vul je jouw gegevens. Website: 2 Algemeen.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle Diensten van Phoenix. Registreer dan snel door rechtsboven op de knop registreren te drukken. Uitzondering hierop is een Klant welke gebruik wenst te maken van een zakelijk rekening. Bijvoorbeeld indien een klant een nihil bedrag te weinig heeft betaald. Je bitcoins zijn nu naar BTC Direct verstuurd. 7.2 Alle op de Website gepubliceerde prijzen en gegevens kunnen drukfouten bevatten. Voor toepassing van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden ziet het gebruik van de term Cryptovaluta op de valuta die gespecificeerd zijn in de Order en in het Aanbod. Het aantal Cryptovaluta wordt bepaald nadat de Klant zijn keuze heeft ingegeven voor: het aantal Cryptovaluta of de aankoopprijs; iban en tenaamstelling; aanvaarding Voorwaarden.


In geval van bitcoin verkopen cash annulering door Phoenix is Phoenix niet aansprakelijk voor de financile of juridische consequenties die het gevolg kunnen zijn van de annulering. 6.4 Een voltooide betaling en de overgang van eigendom van de gekochte Cryptovaluta is definitief en kan niet worden teruggedraaid. 11.2 Onder overmacht wordt begrepen elke oorzaak buiten de invloedssfeer van Phoenix en elke situatie die Phoenix niet kan of redelijkerwijs niet zou moeten worden toegerekend aan Phoenix. 6.5 In geval van i) technische problemen, ii) van onjuiste of inconsistente gegevens verstrekt door de Klant, iii) van overmacht of iv) van benodigde nader onderzoek, kan de verwerking van de Order tot verkoop worden vertraagd. Get confirmed in minutes. Hoe verkoop ik bitcoin via BTC Direct? Indien bedoeld minimum bedrag niet wordt bereikt bij het plaatsen van een Order tot koop dan wordt dat meegedeeld op de Order pagina. View The Roadmap, fast, transact in seconds. 3.5 Uit het feit dat Phoenix specifieke Cryptovaluta toevoegt of uitsluit van de Diensten kan niet beschouwd of uitgelegd worden als een indicatie of advies om bedoelde Cryptovaluta te kopen of te verkopen. Binnen bedoelde tijdsspanne dient de Klant het gespecificeerde aantal Cryptocurrency te sturen naar het op de Order-pagina aangegeven Phoenix Wallet adres. 5.9 Phoenix heeft aan haar leveringsverplichting voldaan op het moment dat de Cryptovaluta bevestigd zijn in de Blockchain voor bedoelde Cryptovaluta.


Bitcoin verkopen, snel op uw rekening Anycoin Direct

Order: De instructie van de Klant aan Phoenix om Cryptovaluta te kopen of te verkopen. De meeste wallets vullen de transactiefee automatisch. 6.6 Indien zich een Blockchain Split of Hard Fork voordoet: dan is bitcoin verkopen cash Phoenix niet verplicht beide chains en de daarmee corresponderende Cryptovalutas te ondersteunen, tenzij Phoenix bedoelde ondersteuning aankondigt op de Website; en als dat zich voordoet tijdens. 9.5 Indien het vermoeden van fraude, witwassen of terrorismefinanciering wordt bevestigd dan worden de transactie en Account onmiddellijk bevroren. Op de Website kunnen Cryptovaluta ook aangeduid worden als "Coins welke term niet verward mag worden met fysieke munten.


6.8 De Klant verklaart dat: de Cryptocurrency die hij aanbiedt rechtmatig verkregen zijn; dat hij is van bedoelde bankrekening die hij voor bedoelde overboeking heeft opgegeven gebruik te maken en dat hij naar waarheid alle door Phoenix vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt. 12.2 Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en de Voorwaarden tussen De Klant en Phoenix die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, worden geadieerd bij de competente rechter in het arrondissement s-Hertogenbosch. 6.10 Indien Phoenix niet het volledige aantal Cryptocurrency ontvangt op het aangegeven Wallet adres voor de Order tot verkoop: dan, als het ontvangen aantal Cryptovaluta tot en met 20 lager is dan het door de Klant gendiceerde aantal, wordt. Accept Bitcoin Cash View More. Met dit stappenplan heb je je coins zo verkocht! 5.13 Phoenix kan een minimum bedrag in Euro's hanteren per Order tot koop, welk bedrag alsdan wordt gepubliceerd en geactualiseerd op de Website. 8 Kosten Phoenix berekent een all-in toeslag voor zijn Diensten. Als gevolg van bedoelde waardefluctuaties kunnen de Cryptovaluta van de Klant op elk moment in waarde vermeerderen of verminderen. Binnen bedoelde tijdsspanne dienen de volgende acties te worden uitgevoerd om de Order voor het aangegeven aantal Cryptovaluta te voltooien: volg alle betaalinstructies en controleer vervolgens of de betaling is afgeschreven van de bankrekening van u als Klant;. Om een account op ons platform aan te maken moet je jezelf kunnen legitimeren. De Cryptovaluta bevinden zich niet in de Wallet maar worden centraal opgeslagen en bewaard in een publiek toegankelijk grootboek (de Blockchain). Indien de Klant dit nalaat is de Phoenix gerechtigd het onterecht ontvangen deel terug te vorderen van de Klant.Sitemap